REGULAMIN 2023

1. Komitet Turnieju

Komitet Turnieju składa się z dwóch lub trzech osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia Główny Turnieju lub Przedstawiciel Pola, na którym rozgrywany jest Turniej.

2. Uprawnieni do gry w turniejach

 • Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited posiadający aktualną kartę HCP w dniu rozgrywania turnieju, wydaną przez Polski Związek Golfa.
 • Za zgodą Komitetu Turnieju zawodnicy z aktualną kartą HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem przedstawienia oficjalnego potwierdzenia handicapu w dniu poprzedzającym turniej.
 • W turnieju mogą brać udział gracze, którzy ukończyli 19 lat życia lub kończą w roku 2022.
 • Zawody rozgrywane będą zgodnie z Regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.  W przypadkach spornych związanych z interpretacją reguł decydująca jest wersja angielska wydana przez R&A i USGA.

3. Standardy zachowania graczy podczas wszystkich turniejów

 • Zabronione jest wchodzenie graczy do stref zabronionej gry na polach, gdzie one występują,
 • Gracze postępują zgodnie z dobrymi zasadami dbania o pole golfowe, tj. naprawiają ślady po piłkach oraz inne uszkodzenia na greenie, grabią bunkry i odkładają divoty,
 • Grają zgodnie z zasadami Ready Golf,
 • Nie jest akceptowane używanie słów ogólnie uważanych za obraźliwe,
 • Zabronione jest rzucanie kijami i niszczenie pola,
 • Nie jest akceptowane lekceważenie innych graczy, brak szacunku dla sędziów i widzów,
 • Obowiązuje ogólnie przyjęty strój golfowy.
 • Kary za złamanie ww. standardów
 • Pierwsze złamanie standardu zachowania – ostrzeżenie
 • Drugie złamanie – jeden punkt karny
 • Trzecie złamanie – dyskwalifikacja

W przypadku dyskwalifikacji Komitet Turniejowy podejmie decyzje odnośnie do zakazu grania w turniejach z cyklu POLISH CLASSIC.

4. Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi

 • Zgłoszenia do turniejów przyjmowane są na stronie https://eagle2.pzgolf.pl/account/tournaments oraz opcjonalnie poprzez rejestrację na polach golfowych.
 • Opłatę za turniej należy uiścić do pola golfowego na którym rozgrywany jest dany turniej.
 • Wysokość opłat turniejowych ustala każde pole golfowe indywidualnie.
 • Komitet Turnieju może nie dopuścić gracza do zawodów bez podania przyczyny swojej decyzji.

5. Rejestracja, zamknięcie i ogłoszenie list startowych

Rejestracja do turnieju, w miarę dostępności miejsc, możliwa jest do godziny 12:00 dnia poprzedzającego turniej. Oficjalne zamknięcie listy startowej nastąpi o godzinie 12:00 na dzień przed rozpoczęciem turnieju. Ogłoszenie listy startowej odbędzie się na dzień przed rozpoczęciem turnieju do godziny 18:00.

6. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe

 • Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 5.3a), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będą dwa uderzenia karne na pierwszym dołku.
 • W rozgrywkach Stableford Komitet odejmie dwa punkty od jego wyniku ogólnego rundy (Reg. 21.1c).
 • W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie, zostanie on zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie, to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
 • Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 5.4b).

7. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Tabela Czasów – Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji w każdym momencie rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy nią a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas, będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttingu zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.

Karą za opóźnianie gry w rundach stroke play jest:

 • Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne.
 • Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne.
 • Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Kara za opóźnienie gry w rundach Stableford jest:

 • Pierwsze wykroczenie: odjęcie jednego punktu od wyniku ogólnego rundy.
 • Drugie wykroczenie: odjęcie dwóch następnych punktów od wyniku ogólnego rundy.
 • Za następne wykroczenie: dyskwalifikacja.


8. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę (Reg. 5.7b)

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki.

9. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (Reg. 5.7b)

Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w następujący sposób:

 • Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 5.7b(1). Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary.

 • Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, że zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg. 5.7b(2).
W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka.

 • Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny:

Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

10. Zdawanie kart wyników

 • Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy.
 • Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary Reg. 3.3b.
 • Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”.

11. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych

 • W klasyfikacji stroke play netto rozstrzygnie lepszy wynik stroke play netto w następującej kolejności: dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołku. W razie nierozstrzygnięcia kolejności w podany sposób, o wyższej pozycji na liście będzie decydował niższy HCP WHS. W ostateczności losowanie.
 • W klasyfikacji stableford netto rozstrzygnie lepszy wynik stableford netto w następującej kolejności: dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołku. W razie nierozstrzygnięcia kolejności w podany sposób, o wyższej pozycji na liście będzie decydował niższy HCP WHS. W ostateczności losowanie.

12. Nagrody

 • Zgodnie z Regułami Golfa R&A Rules Limited golfista amator może przyjąć nagrodę lub voucher nagrody o rynkowej wartości nieprzekraczającej 700 GBP, lub równowartości w krajowej walucie (Reguła 3-2a Statusu Amatora). Limit otrzymanych nagród przez golfistę amatora obejmuje wszystkie wygrane nagrody lub vouchery nagród w jakichkolwiek zawodach, tj. nagrody główne (1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce itd.), longest drive, nearest the pin itp. (nie dotyczy hole-in-one oraz miejsca w reprezentacji).
 • Golfista amator może przyjąć nagrodę symboliczną o dowolnej wartości (Reguła 3-2a Statusu Amatora). Nagrodą symboliczną jest trofeum (tj. puchar, medal, odznaka itp.) wykonane ze złota, srebra, ceramiki, szkła itp, które jest trwale i w widoczny sposób wygrawerowane. Odniesienie się do grawerunku jest o tyle istotne, aby odróżniał on trwale te nagrody od innych przedmiotów do zwykłego użytkowania, np. takich jak zegarki, torby, torby golfowe itp. Chociaż takie przedmioty mogą być wygrawerowane lub oznakowane, przyjęcie tej nagrody przekraczającej limit z reguły 3-2a będzie złamaniem reguły statusu amatora.
 • Golfista amator może przyjąć nagrodę o wartości rynkowej przekraczającej 700 GBP lub jej ekwiwalent, włącznie z nagrodą pieniężną, za hole-in-one wykonany podczas rundy golfa. Ważne jest to, że hole-in-one musi być zrobiony podczas rundy golfa i być z nią związany.
 • W przypadku, gdyby zawodnik w jednym turnieju zdobył nagrody o wartości przewyższającej 700 GBP, musi zdecydować o rezygnacji z części nagród tak, aby nie przekroczyć limitu 700 GBP. Nagrody, z których zrezygnuje zawodnik, przejdą w poczet nagród kolejnego turnieju. Przyjęcie nagród przekraczających limit 700 GBP przez zawodnika amatora wiąże się z utratą statusu amatora i brakiem możliwości uczestnictwa w turniejach organizowanych dla golfistów amatorów.

13. Konkursy dodatkowe

W trakcie cyklu turniejów Polish Classic  będą rozgrywane na dołkach wyznaczonych przez komitet turnieju następujące konkursy dodatkowe: Nearest to the Pin oraz Longest Drive.

W przypadku rozgrywania konkurs Hole in One zostanie on rozegrany w miejscu i czasie wskazanym przez organizatora w trakcie trwania zawodów:

 •  w konkursie mogą startować tylko osoby, które posiadają status amatora
 • maksymalna ilość uczestników konkursu Hole In One będzie określona przed turniejem
 • w konkursie liczy się tylko jedno, pierwsze uderzenie zawodnika z tee
 • konkurs odbywać się będzie z wyznaczonych tee o czym zawodnicy będą informowani każdorazowo przed turniejem
 • uderzenia zawodników mogą być nagrywane
 • w przypadku gdy żadna piłka nie wpadnie do dołka jednym uderzeniem, konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty
 • w przypadku gdy jeden z zawodników trafi do dołka za pierwszym uderzeniem, to konkurs zostaje rozstrzygnięty i zakończony, a kolejni zawodnicy nie biorą w nim udziału
 • dla zwycięzcy, którym jest pierwsza osoba, która jednym uderzeniem trafi do wyznaczonego, w ramach niniejszego konkursu Hole In One, przeznaczona jest nagroda rzeczowa.  Podatek dochodowy od wygranej obciąża zwycięzcę na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 i ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

14. Transport

Gracze w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym mogą korzystać ze środków transportu. Organizator nie ma wpływu na liczbę środków transportu na polu golfowym.

15. Tee, format turnieju

 • Turniej rozgrywany będzie w ciągu jednego dnia na 18 dołkach. Format gry –  stroke play netto, stableford netto.
 • Tee startowe: mężczyźni – żółte, kobiety – czerwone.

16. Grupy handicapowe, klasyfikacja zawodników.

W turniejach POLISH CLASSIC zawodnicy biorący udział będą klasyfikowani zgodnie z posiadanym HCP WHS w następujących grupach:

 • Grupa Handicapowa do 12,0 – stroke play netto
 • Grupa Handicapowa od 12,1 do 24,0 – stableford netto
 • Grupa Handicapowa od 24,1 do 36,0 – stableford netto

Za zgodą Komitetu Turnieju zawodnicy z HCP WHS 36,1 i wyższym mogą brać udział w turniejach POLISH CLASSIC, ale będą grać z handicapu GRY dla HCP WHS 36.

17. Zmiany w Regulaminach Zawodów Polish Classic.

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Zawodów Turnieju POLISH CLASSIC przed rozpoczęciem turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.polishclassic.pl w najkrótszym możliwym terminie. Zmiany regulaminu podjęte tuż przed rozpoczęciem turnieju będą publikowane w Biurze Zawodów.

18. Postanowienia dodatkowe

 • Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.
 • Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
 • Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie.

19. Postanowienia końcowe

 • Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji Regulaminu Turnieju POLISHCLASSIC oraz Regulaminów Zawodów są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
 • Wyznaczony zostanie skład obsady sędziowskiej poszczególnych turniejów w tym Sędziego Głównego Turnieju, którego decyzje w zakresie stosowania Reguł gry w golfa są ostateczne.
 • Wszelkie uwagi uczestników Turnieju POLISH CLASSIC dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie do Komitetu Turnieju.
 • Rejestracja na turniej POLISH CLASSIC oznacza, że gracz zapoznał się z Regulaminem Turnieju POLISH CLASSIC i akceptuje jego postanowienia.
Polish Classic © 2024